Chceš sa stať členom Active life teamu?

AKÉ TO MÁ VÝHODY?

 • Získaš zľavu 1 € alebo iný benefit na všetky Active life behy v rámci série CHARITY RUN TOUR 2022. Pre uplatnenie zľavy si povinný uviesť pri registrácii klub Active life team.
 • Bezplatné zázemie s úschovňou pre členov počas veľkých podujatí – Night run, Medzinárodný maratón mieru 2022, poprípade iných, v prípade, že sa budú organizovať v štandardnom režime
 • Originálny Active life nákrčník – NOVÁ EDÍCIA
 • Člen Active life teamu môže byť členom Slovenského atletického zväzu
 • Drobné prekvapenie počas roka, či na konci roka                                                                                                                                                                                
 • Členské sa platí na kalendárny rok, teda je platné do konca roka 2022.

  Členské do Active life teamu za rok 2022 je stanovené na 15 €

  Účet, na ktorý sa členské platí, ti príde po zaregistrovaní. Členom sa stávaš po zaplatení. Potvrdenie o prijatí úhrady ti príde mailom.

KÓDEX člena Active life teamu:

 • Podporuje aktivity skupiny, zdieľa naše udalosti na sociálnych sieťach a motivuje ďalších ľudí k pohybu svojimi fotkami,
  pretože niekedy stačí fakt málo, aby sme nakopli ďalších ľudí z nášho okolia
 • Hlási sa k skupine, označuje Active life – Facebook @active life alebo @active life skupina,
  Instagram @activelife_komunita #activelifepridajsaknam a šíri tak dobré meno našej komunity, pretože len komunita nás
  posúva ďalej – pamätaj ako si začínal s nami TY a ako sa ti niekedy nechce, no navzájom sa povzbudíme
 • Pomáha nováčikom, snaží sa byť nápomocný, šíri dobrú náladu, beháva s úsmevom /teda ak sa dá 😊 /
 • Venuje 2 % dane z príjmu fyzických/právnických osôb Active life alebo inej neziskovej organizácii, pretože ťa to nič nestojí
  a nám, alebo iným združeniam to pomáha tvoriť
 • Ochotne sa zapojí do každej rozumnej iniciatívy, ktorá pomôže komunite – Zbieranie iwattov, hlasovania v súťažiach,
  pretože si treba vážiť každú aktivitu, ktorá nám vie pomôcť v tejto dobe
 • Pozdraví oproti idúceho bežca/bežcov, pretože niekedy aj malé gesto zlepší celý deň – sme predsa jedna bežecká banda

Tešíme sa, že chceš byť jeden z nás! Amatér/rekreačný bežec/profesionál/človek, ktorý sa hýbe s úsmevom!

Active life – PRIDAJ SA K NÁM!

Členské do Active life teame za rok 2021 je stanovené na 13 €

 • som sa oboznámil s obsahom stanov Active life team, o.z.
 • stanovy Active life team, o.z., kódex, ako aj všetky interné predpisy Active life team, o.z. budem dodržiavať
 • sa budem aktívne podieľať na činnosti Active life team, o.z.
 • budem riadne platiť členské príspevky a poplatky vo výške a v termínoch stanovených internými predpismi Active life team, o.z.
 • budem chrániť a zveľaďovať majetok vo vlastníctve alebo v užívaní Active life team, o.z.
 • budem sa riadne starať o majetok združenia alebo členov Active life team, o.z., ktorý mi bude zverený do užívania
 • budem pomáhať pri plnení cieľov Active life team, o.z.. a zapájať sa do činností Active life team, o.z.

Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov

podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej aj „zákon“/ v spojení s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR):

Obchodné meno: Active life team, o.z. , sídlo: Klimkovičova 3135/15, 040 23, Košice – Sídlisko KVP, IČO: 52976963, zapísaná v evidencii občianskych združení vedenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod číslom VVS/1-900/90-58807, predseda: Mgr. Tomáš Gáll, kontakt: info@projektactivelife.sk, /ďalej aj „prevádzkovateľ“/

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov na účely 

 • identifikácia a evidencia dotknutej osoby ako člena Active life team, o.z. a užívateľa benefitov spojených s členstvom v Active life team, o.z.,
 • uverejňovanie fotografií dotknutej osoby, vyhotovených pri podujatiach a aktivitách organizovaných Active life team, o.z. za účelom propagácie Active life team, o.z., pri dosahovaní jeho cieľov, a to najmä na webovom sídle Active life team, o.z. a na užívateľských účtoch Active life team, o.z., zriadených na sociálnych sieťach.
 • informovania dotknutej osoby o činnosti a aktivitách prevádzkovateľa a previazaných osôb
 • zasielania marketingových a reklamných informácií o prevádzkovateľovi a previazaných osobách
 • zasielania ponúk tovarov a služieb prevádzkovateľa a previazaných osôb
 • vyhotovovania obrazového a/alebo obrazovo-zvukového záznamu počas akcií a činností organizovaných alebo spoluorganizovaných prevádzkovateľom 

Vyhlasujem, že môj vek je 16 rokov a viac.

Vyhlasujem, že osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ spracúvava na právnom základe v súvislosti s vyššie uvedenými účelmi, na ktoré som udelil/a súhlas, sú pravdivé a aktuálne.

Potvrdzujem, že zo strany prevádzkovateľa bola splnená informačná povinnosť a boli mi poskytnuté informácie podľa § 19 zákona a oznámenia podľa § 21 až § 28 zákona a § 41 zákona, a to v celom rozsahu § 19 zákona, ako aj v rozsahu oznámenia podľa § 21 až § 28 zákona a § 41 zákona. 

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na právnom základe podľa ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona  - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, podľa ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, podľa ust. § 13 ods. 1 písm. f) zákona – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa.

Kategórie príjemcov:

Prevádzkovateľ týmto dotknutú osobu ďalej informuje, že osobné údaje dotknutej osoby spracované na vyššie uvedené účely, na ktoré dotknutá osoba udelila súhlas, budú poskytované sprostredkovateľom, spoločnosti: Projekt Active Life, s.r.o. , sídlo: Klimkovičova 15, 040 23, Košice, IČO: 50 065 238, ktorá/é spoločnosť/sti je/sú jednou zo spoločností previazaných s prevádzkovateľom a iným spoločnostiam ktorých činnosti sú previazané s prevádzkovateľom a zamestnancom prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ uvádza, že osobné údaje spracúvané na vyššie uvedené účely nezamýšľa preniesť do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie.

Doba uchovávania:

Osobné údaje spracúvané na vyššie uvedené účely, na ktoré dotknutá osoba udelila súhlas,  budú prevádzkovateľom uchovávané po dobu 5 rokov a v prípade, ak právny predpis vyžaduje uchovávanie uvedenej informácie na dlhšiu dobu, tak doba uchovávania bude na túto dobu určenú právnym predpisom. 

Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, t.j. právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú; na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, pričom so zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov; na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú; na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady uvedené v právnom predpise; namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach; získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi podľa podmienok stanovených v § 26 zákona; podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podľa § 100 zákonaodvolať súhlas, a to v písomnej forme doručenej prevádzkovateľovi alebo spôsobom, ktorým súhlas dotknutá osoba prevádzkovateľovi poskytla. Prevádzkovateľ oznamuje, že oprava, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov bude v prípade možností, resp. nevyžadovania neprimeraného úsilia, oznámené príjemcovi. 

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania:

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že spracúvanie osobných údajov nebude použité na automatizované individuálne rozhodovanie  a ani na profilovanie.

Poskytovanie osobných údajov v rozsahu a na účel v zmysle tohto vyhlásenia nie je v plnom rozsahu zákonnou požiadavkou a zároveň nie je ani v plnom rozsahu zmluvnou požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, pričom ich neposkytnutie prevádzkovateľovi nad rozsah zákonných podmienok nebude mať za následok nesplnenie podmienok pre uzatvorenie zmluvného vzťahu. 

PREKONAJ SÁM SEBA! | PRIDAJ SA K NÁM! | BUĎ AKTÍVNY!